โครงการดีๆ 2563 จาก สสว.เพื่อพัฒนา SME ไทย


โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563

งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) ปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล ปี 2563

โครงการ Train the Coach: Accelerator 4.0

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)