mStore พื้นที่ฝากร้านฟรี

ท่านเจ้าของธุรกิจใน moresmartshop.com สามารถนำข้อมูลธุรกิจของท่านไปโพสใน mStore และสามารถจัดการข้อมูลธุรกิจของท่านได้ด้วยเอง

โครงการดีๆ 2563 จาก สสว.เพื่อพัฒนา SME ไทย


โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563

งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) ปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล ปี 2563

โครงการ Train the Coach: Accelerator 4.0

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)