โครงการดีๆ 2563 จาก สสว.เพื่อพัฒนา SME ไทย

  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563
  • งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) ปีงบประมาณ 2563
  • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล ปี 2563
  • โครงการ Train the Coach: Accelerator 4.0
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)