แนวคิดการทำธุรกิจร้านค้าในปี 2020 กับกลยุทธ์การตลาด 5.0

ร้านค้ายุค 5.0

การทำธุรกิจร้านค้าในปี 2020 กลยุทธ์การตลาด 5.0
ที่ผ่านมาคงจะได้ยินคำว่า 4.0 กันมากเช่น ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่ต้องการเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ได้แก่
1.ผลักดันสินค้าเชิงนวัตกรรมให้มีมากขึ้น
2.ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
3 .การเน้นภาคบริการมากกว่าภาคการผลิตสินค้า
สำหรับภาคธุรกิจ ในยุค 4.0 นั้น ในกลุ่ม SMEs ได้มีผลักดันไปสู่การเป็น Smart Enterprises หรือเรือกว่ากลุ่ม Startup ที่เรามักจะได้ยินกันมากในปีที่ผ่านมา โดยเน้นการใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และเน้นการทำน้อยได้มากเป็นหลัก ยกตัวอย่างที่เราคุ้นกันดีเช่น Wongnai ที่เริ่มจากเว็บไซต์หาพิกัดร้านอาหารและดูรีวิวแต่สามารถต่อยอดธุรกิจและสร้างรายได้อย่างมากมายด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจและแนวคิดใหม่ๆ ที่ทำให้ประสบความสำเร็จซึ่งประกอบด้วยเรื่องสำคัญ 3 เรื่องคือ ไอเดีย ทีมและแหล่งเงินทุน
สำหรับแนวคิดการทำธุรกิจร้านค้าในยุคนี้จะต้องประกอบด้วย
1. ต้องศึกษาและสนองความต้องการพื้นฐานของผู้คน
2. ต้องทันยุคสมัย
3. บริหารจัดการง่าย
4. ทำน้อยได้มากคือต้นทุนที่ต่ำทำกำไรได้ดี
สำหรับกลยุทธ์การตลาดที่ผ่านมาเราได้เข้าสู่ยุค 4.0 มาแล้ว โดย Marketing 4.0 ได้เน้นการเข้าถึงลูกค้าโดยใช้สื่อดิจิทัลให้มากที่สุดและได้ให้ความสำคัญกับคำว่า “Content is King” แต่ในปีนี้ธุรกิจร้านค้าต้องปรับตัวเพื่อเข้าสู่การทำธุรกิจยุค 5.0 กันได้แล้ว
กลยุทธ์การตลาด 5.0
หัวใจสำคัญของการตลาดยุค 5.0 คือการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย ( Omni-Channel) ได้แก่
• Email Direct Maketing การติดต่อทางอีเมลที่เข้าถึงลูกค้าได้ตรงที่สุด
• CRM on Website การใช้บริการลูกค้าผ่านเว็บไซต์
• Social Media เป็นช่องทางที่มาแรงและใกล้ชิดกับผู้คนมากที่สุด แต่ควรนำเสนอ Content ที่สอดคล้องและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
• Mobile Media เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูง การที่ร้านค้ามีแอปฟลิเคชั่น บน Mobile จึงเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจ
• Real-Time Media อย่างการ Live ช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
• Programmatic Display การซื้อพื้นที่โฆษณาบนสื่อต่างๆ เช่น Google , Facebook เป็นวิธีที่ทำให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย
หัวใจในการทำการตลาดยุค 5.0
• Conversion is King – ปรับจาก Content is King เป็น Conversion is King เป็นการให้ความสำคัญกับ Conversion คือการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าได้กี่คน
• ประสบการณ์ที่ดี มีอิทธิพลยิ่งกว่าคุณภาพและราคา
• ข้อมูล คือกุญแจดอกสำคัญของธุรกิจยุค 5.0

บทความน่ารู้ Menu