5 สิ่งที่นักการตลาดต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในโลกดิจิทัล

จากงาน DAAT Live Talk ครั้งที่ 4 ที่ทางสมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย (DAAT) ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2563 เพื่อนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการโฆษณาดิจิทัลประจำปี 2020 ทาง Ad addict ได้สรุปเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการปรับตัวของนักการตลาดในโลกดิจิทัล เป็นประเด็นสำคัญ ได้ 5 ประเด็นคือ
1. คำนึงถึงยอดขายและธุรกิจอยู่เสมอ
ในการทำการตลอดออนไลน์ในปัจจุบัน ต้องคำนึงถึงผลที่จะได้รับจากโฆษณาที่เราลงไป ที่เราเรียกว่า Conversion ซึ่งจะต้องวัดผลได้ว่าทุกครั้งที่เรายิง Ads. ลงไปเราได้ยอดขายกลับมาเท่าไร
2.ใช้ Data ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เนื่องจากต่อไปนี้เราจะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตอนนี้เลื่อนการประกาศใช้ออกไปก่อน แต่ถ้าเริ่มประกาศใช้เมื่อไร ข้อมูลหรือ DATA จะหาได้ยากมากขึ้น ดังนั้นในตอนนี้เราต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้วิเคราะห์จัดการกับข้อมูลเพื่อให้สามารถนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3.หาวิธีใหม่ๆ ที่ทำให้คนพร้อมใจให้ข้อมูลแก่เรา
เนื่องมาจากข้อที่ 2 ที่ทำให้คนให้ข้อมูลกับเรายากมากขึ้น ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมาจากผู้คนต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อนที่จะนำไปใช้ได้ นักการตลาดจึงต้องหาวิธีการหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่จะทำให้ผู้คนเต็มใจมอบข้อมูลต่างๆให้เรา
4. เรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ในอนาคตอันใกล้นี้เราจะมีเทคโนโลยี 5G เข้ามา เทคโนโลยีต่างๆ จะเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วและชัดเจนอย่างมาก เช่นอุปกรณ์ต่างๆ อย่าง Smart Phone ก็จะพัฒนาให้มีความสามารถด้านต่างๆ มากขึ้น ผู้คนจะเข้าถึงโลกออนไลน์มากขึ้น เราจึงต้องปรับตัว ฝึกทักษะเพื่อจะได้นำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในโลกดิจิทัลได้ทันเวลาและมีคุณภาพ
5.ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด
โดยธุรกิจจะต้องปรับวัฒนธรรมองค์กร หรือ ปรับโมเดลธุรกิจใหม่ เพื่อจะได้ใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ หรืองบประมาณให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ดู DAAT TALK #4 ได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=2809408389343368&extid=QQPTvK4Qha5yWsIZ